Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  291 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Heilbrigðisráðneyti
14/12/2018
Fullt starf
Facebook Link Twitter Link   Auglýst er laust til umsóknar embætti ráðuneytisstjóra í nýju heilbrigðisráðuneyti. Ráðuneytið verður til við skiptingu velferðarráðuneytisins í heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti, sbr. forsetaúrskurð nr. 119/2018 um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands og 1. mgr. 2. gr. laga um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011. Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn heilbrigðisráðherra. Helstu verkefni nýs heilbrigðisráðuneytis varða heilbrigðisþjónustu á landinu öllu, lyfjamál og lýðheilsumál. Undir ráðuneytið heyrir fjöldi stofnana, þar á meðal Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu, Landspítali, heilbrigðisstofnanir um land allt, Sjúkratryggingar Íslands og Embætti landlæknis. Einnig fer ráðuneytið með alþjóðlegt samstarf í samvinnu við utanríkisráðuneytið. Heilbrigðisráðuneytið annast rekstur og starfsmannahald bæði fyrir heilbrigðisráðuneytið og félagsmálaráðuneytið. Lögð er rík áhersla á náið samráð við Alþingi, önnur ráðuneyti, hagsmunaaðila og notendur þjónustunnar þegar unnið er að gerð laga, reglugerða og stefnumótandi áætlana á málefnasviðum heilbrigðisráðuneytisins. Menntunar- og hæfniskröfur:                                                Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Embættis- eða meistarapróf skilyrði. Yfirgripsmikil þekking og reynsla á verkefnasviði hins nýja heilbrigðisráðuneytis. Yfirgripsmikil þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu. Þekking og reynsla á sviði reksturs og starfsmannahalds æskileg. Leiðtogahæfileikar og umfangsmikil stjórnunarreynsla. Færni í mannlegum samskiptum. Mjög góð íslensku- og enskukunnátta. Kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg. Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Hið nýja ráðuneyti mun taka til starfa 1. janúar 2019. Gert er ráð fyrir að skipað verði í embættið hið fyrsta eftir að skýrsla nefndar sem metur hæfni umsækjenda, sbr. 19. gr. laga nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands, liggur fyrir. Skipað er í embættið til fimm ára, sbr. ákvæði laga nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt gildandi lögum á hverjum tíma. Upplýsingar um starfið veita Anna Lilja Gunnarsdóttir ( anna.l.gunnarsdottir@vel.is  ), Ólafur Darri Andrason ( olafur.darri@vel.is  ) og Vilborg Grétarsdóttir ( vilborg.gretarsdóttir@vel.is ). Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi til að gegna embættinu. Umsókn skal skila rafrænt á netfangið  postur@vel.is  eða til heilbrigðisráðuneytisins, Skógarhlíð 6, 105, Reykjavík, eigi síðar en  14. janúar 2019 . Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Reykjavík, 14. desember 2018 Velferðarráðuneytið
Capacent
14/12/2018
Fullt starf
Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða bókara til starfa í innheimtudeild.         Um framtíðarstarf er að ræða. Starfshlutfallið er 100%. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Starfssvið Ábyrgð og umsjón með uppáskrift reikninga og frágangi þeirra til greiðslu. Dagsuppgjör, uppgjör frá lögmönnum og umsýsla fjárhagsbókhalds. Vinna við frágang bókhalds fyrir endurskoðun ársreiknings. Afstemmingar bankareikninga og annarra reikninga. Innskráning í innheimtukerfi sjóðsins. Ýmis skýrslugerð. Menntunar- og hæfniskröfur Viðskiptafræðimenntun eða menntun sem viðurkenndur bókari mikill kostur. Reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði. Góð tölvukunnátta skilyrði. Þekking á Navision mikill kostur. Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum Góð samskiptahæfni, samstarfsvilji og álagsþol Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 27. desember 2018 Sækja um starf   Nánari upplýsingar:   Ragnheiður Dagsdóttir 540 7119 ragnheidur.dagsdottir@capacent.is Jakobína Hólmfríður Árnadóttir 540 1008 jakobina.arnadottir@capa        
Víkingbátar ehf.
14/12/2018
Fullt starf
Víkingbátar ehf er fyrirtæki sem framleiðir fiskibáta úr trefjaplasti af gerðinni Víkingur og Sómi. Víkingbátar er staðsett að Kistumel 20, 116 Reykjavík og hjá félaginu starfa reynslumiklir tækni og iðnaðarmenn við framleiðslu og frágang báta. Vegna vaxandi verkefna leita Víkingbátar ehf eftir öflugum liðsmönnum í framleiðsludeild félagsins. Helstu verkefni Vinna við trefjaplast Samsetning báta  Vinna við innréttingar og frágang  Handverksvinna Hæfniskröfur  Iðnmenntun kostur  Vandvirkni og vinnusemi  Reglusemi og heilsuhraustur Reynsla af trefjaplastvinnu og bátum kostur Umsókn og ferilskrá sendist á sverrir@vikingbatar.is eða saevar@vikingbatar.is Umsóknarfrestur er til 15.01.2019
Langanesbyggð
14/12/2018
Fullt starf / hlutastarf
Við óskum eftir áhugasömum kennurum sem eru skapandi í starfi. Við leitum að fólki með margþætta reynslu og bakgrunn sem á það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á fjölbreyttum kennsluháttum og skólaþróun. Í boði eru fjölbreytt viðfangsefni, þar sem hæfileikar og frumkvæði kennarans fá notið sín. Okkur vantar sérkennara, umsjónarkennara, stærðfræðikennara, kennara í list og verkgreinar og íþróttakennara. Við leitum að sérkennara sem hefur áhuga á því að móta faglegan grunn sérkennslunnar við skólann sem byggir á hugmyndafræði hins einstaklingsmiðaða náms og virkri þátttöku allra í skólastarfinu. Starfsfólk Grunnskólans á Þórshöfn hefur tekið virkan þátt í þróunarstarfi á síðustu árum þar sem lögð hefur verið áhersla á þróun fjölbreyttra kennsluhátta, teymisvinnu og á aukna lýðræðislega þátttöku nemenda í skólastarfinu. Framundan er áframhaldandi spennandi skólaþróun. Á Þórshöfn er blómstrandi mannlíf, mikil náttúrufegurð, öflugt íþrótta­ og félagsstarf fyrir alla þá sem vilja verða hluti af fjölbreyttri mannlífsflóru norðlensks sjávarþorps. Umsóknarfrestur er til 1. janúar 2019 og skulu umsóknir sendar rafrænt á netfangið asdis@thorshafnarskoli.is . Við hlökkum til að heyra frá þér! Allar frekari upplýsingar veitir skólastjóri Ásdís Hr. Viðarsdóttir í síma 4681164 eða 8520412 Í Grunnskóla Þórshafnar eru
Landbúnaðarháskóli Íslands
14/12/2018
Fullt starf
Starf lektors í umhverfisfræðum við Auðlinda- og umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ) Laust er til umsóknar 100% starf lektors í umhverfisfræðum með áherslu á sjálfbæra landnýtingu við Auðlinda- og umhverfisdeild LbhÍ.  Starfsskyldur: Rannsóknir, kennsla og stjórnun við Auðlinda- og umhverfisdeild: • Byggja upp alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir á sérsviði sínu, birta ritrýndar vísindagreinar, afla rannsóknarstyrkja og taka virkan þátt í alþjóðlegu og innlendu samstarfi.   • Leiðbeina nemendum í rannsóknaverkefnum og kenna námskeið á grunn- og framhaldsstigi. Lektor hefur tækifæri til að þróa námskeið í grunn- og framhaldsnámi. • Taka virkan þátt í störfum deildar eftir því sem þörf krefur. Menntunar- og hæfniskröfur: • Doktorspróf í plöntuvistfræði, vistkerfisfræði, vistfræði landnýtingar, vistþjónustu, jarðvegsfræði eða öðrum greinum er nýtast við starfið.  • Góð tölfræðikunnátta og geta til að vinna úr viðamiklum gögnum er kostur.  • Þekking og reynsla af rannsóknum er tengjast sjálfbærni og landnýtingu, þ.m.t. af notkun landupplýsingakerfa, er æskileg. • Umsækjandi hafi kynnt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi og hafi skýra framtíðarsýn í þeim efnum.  • Reynsla af kennslu og geta og vilji til fjölbreyttrar þekkingarmiðlunar á fræðasviðinu. • Aðild að rannsóknarverkefnum og öflun rannsóknastyrkja í samvinnu við aðra. • Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum. • Íslenskukunnátta er æskileg. Upphafleg ráðning verður til fimm ára í samræmi við lög um opinbera háskóla nr. 85/2008.  Að þeim tíma liðnum verður tekin ákvörðun um framhaldið.  Gert er ráð fyrir að umsækjandi hefji störf sem fyrst og eigi síðar en 1. maí, 2019. Athygli er vakin á því að samkvæmt reglum LbhÍ er rektor heimilt að veita framgang í starf dósents eða prófessors strax við nýráðningu ef umsækjandi uppfyllir viðkomandi hæfnisviðmið. Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglna um nýráðningar og framgang akademískra starfsmanna við Landbúnaðarháskóla Íslands frá 20. september 2012. Kennsla í grunnnámi við LbhÍ fer að jafnaði fram á íslensku í samræmi við málstefnu skólans. Ef móðurmál viðkomandi er ekki íslenska er ætlast til að hann hafi öðlast næga færni til að nota íslensku við kennslu innan þriggja ára frá upphafi starfs.  Meginstarfsstöðvar LbhÍ eru þrjár: að Hvanneyri í Borgarfirði, á Keldnaholti í Reykjavík og að Reykjum í Ölfusi. Kennsla sú sem fellur undir umrætt starf fer fram að Hvanneyri og/eða Keldnaholti. Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast hafið samband við Snorra Baldursson, deildarforseta Auðlinda- og umhverfisdeildar í síma +433 5000 eða með tölvupósti ( snorri@lbhi.is ) Umsóknarfrestur er til 21. janúar 2019 . Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands b/t Arna Garðarsdóttir Ásgarði – 311 Hvanneyri eða í tölvupósti  arnag@lbhi.is . Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið, kynningarbréf þar sem m.a. koma fram upplýsingar um samskiptahæfni umsækjanda, rannsóknaráherslur og hugmyndir um kennsluaðferðir/þróun þekkingarmiðlunar á sviðinu.  Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Landbúnaðarháskóli Íslands
14/12/2018
Fullt starf
Starf lektors í búvísindum við Auðlinda- og umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ) Laust er til umsóknar 100% starf lektors í búvísindum með áherslu á búfjárrækt við Auðlinda- og umhverfisdeild LbhÍ.  Starfsskyldur: Rannsóknir, kennsla og stjórnun við Auðlinda- og umhverfisdeild: • Byggja upp alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir á sérsviði sínu, birta ritrýndar vísindagreinar, afla rannsóknarstyrkja og taka virkan þátt í alþjóðlegu og innlendu samstarfi.   • Leiðbeina nemendum í rannsóknaverkefnum og kenna námskeið á grunn- og framhaldsstigi. Lektor hefur tækifæri til að þróa námskeið í grunn- og framhaldsnámi. • Taka virkan þátt í störfum deildar eftir því sem þörf krefur. Menntunar- og hæfniskröfur: • Doktorspróf í búvísindum, dýralækningum eða skyldum greinum er æskilegt en ekki skilyrði. • Góð grunnþekking og reynsla af rannsóknum á líffræði eða ræktun búfjár. • Þekking á landbúnaði á norðlægum slóðum er æskileg. • Reynsla af rannsóknum á sviði kynbótafræði eða atferlis og aðbúnaðar búfjár er kostur. • Reynsla og þekking á virðisaukningu landbúnaðarafurða í gegnum nýsköpun er kostur. • Umsækjandi hafi kynnt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi og hafi skýra framtíðarsýn í þeim efnum.  • Reynsla af kennslu og geta og vilji til fjölbreyttrar þekkingarmiðlunar á fræðasviðinu. • Aðild að rannsóknarverkefnum og öflun rannsóknastyrkja í samvinnu við aðra. • Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum  • Íslenskukunnátta er æskileg. Upphafleg ráðning verður til fimm ára í samræmi við lög um opinbera háskóla nr. 85/2008.  Að þeim tíma liðnum verður tekin ákvörðun um framhaldið.  Gert er ráð fyrir að umsækjandi hefji störf sem fyrst og eigi síðar en 1. maí 2019. Athygli er vakin á því að samkvæmt reglum Landbúnaðarháskóla Íslands er rektor heimilt að veita framgang í starf dósents eða prófessors strax við nýráðningu uppfylli viðkomandi þau skilyrði.  Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglna um nýráðningar og framgang akademískra starfsmanna við Landbúnaðarháskóla Íslands frá 20. september 2012. Kennsla í grunnnámi við LbhÍ fer að jafnaði fram á íslensku í samræmi við málstefnu skólans. Ef móðurmál viðkomandi er ekki íslenska er ætlast til að hann hafi öðlast næga færni til að nota íslensku við kennslu innan þriggja ára frá því að hann hefur störf.  Meginstarfsstöðvar LbhÍ eru þrjár: að Hvanneyri í Borgarfirði, á Keldnaholti í Reykjavík og að Reykjum í Ölfusi. Kennsla sú sem fellur undir umrætt starf fer fram að Hvanneyri. Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast hafið samband við Snorra Baldursson, deildarforseta Auðlinda- og umhverfisdeildar í síma +433 5000 eða með tölvupósti ( snorri@lbhi.is ) Umsóknarfrestur er til 21. janúar 2019 .  Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands b/t Arna Garðarsdóttir Ásgarði – 311 Hvanneyri eða í tölvupósti  arnag@lbhi.is . Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið, kynningarbréf þar sem m.a. koma fram upplýsingar um rannsóknaráherslur, hugmyndir um kennsluaðferðir/þróun þekkingarmiðlunar á sviðinu og samskiptahæfni umsækjanda.   Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.  
Ungmennafélagið Afturelding
14/12/2018
Hlutastarf
Badmintondeild Aftureldingar auglýsir stöðu  yfirþjálfara lausa til umsóknar Við leitum að metnaðarfullum þjálfara sem er tilbúinn að byggja upp og leiða faglegt starf og þjálfun iðkenda. Meðal hlutverka yfirþjálfara er að leggja upp skýr markmið á hverju tímabili, bæði fyrir iðkendur og þjálfara og koma að þjálfun flokka deildarinnar. Skilyrði er að þjálfari hafi reynslu af íþróttinni, hafi til að bera góða hæfni í samskiptum og eigi auðvelt með að vinna með börnum. Kostur ef hann hefur áður komið að þjálfun. Alla upplýsingar veitir Haukur Örn Harðarson í síma 891-6733 og á netfanginu badminton@afturelding.is Umsóknir skulu sendar á badminton@afturelding.is eigi síðar en 23. desember næstkomandi.  
Fréttablaðið
14/12/2018
Hlutastarf
Aðstoðarmaður tannlæknis óskast til starfa á tannlæknastofunni Vegmúla 2. Um er að ræða hlutastarf. Vinnutíminn er til kl. 17 virka daga. Þarf að geta hafið störf í janúar 2019. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á vegmuli2@gmail.com fyrir 27. desember.
VÍS
14/12/2018
Fullt starf
Við leit­um að ár­ang­urs­drifn­um og lausnamiðuðum sér­fræðing­um til að taka þátt í áfram­hald­andi upp­bygg­ingu á framúrsk­ar­andi stjórn­kerfi hjá VÍS og sta­f­rænni veg­ferð okk­ar. Við sækj­umst eft­ir liðsmönn­um með af­burða færni í sam­skipt­um og getu til að vinna sjálf­stætt og af fag­mennsku að krefj­andi verk­efn­um. Ein­göngu koma til greina ein­stak­ling­ar með hald­góða reynslu á sínu sér­sviði. Við bjóðum framúrsk­ar­andi starfs­um­hverfi, frá­bært sam­starfs­fólk og um­hverfi þar sem ein­stak­ling­ar geta náð ár­angri. Við leit­um að ár­ang­urs­drifn­um og lausnamiðuðum verk­efna­stjóra til að leiða verk­efni í sta­f­rænni veg­ferð okk­ar. Frum­kvæði, drif­kraft­ur, framúrsk­ar­andi sam­skipta­hæfni og metnaður til að gera sí­fellt bet­ur eru eig­in­leik­ar sem við sækj­umst eft­ir inn í okk­ar hóp. Helstu verk­efni og ábyrgð Leiða verkefnateymi í stafrænum verkefnum. Gerð umfangsmats og eftirfylgni verkáætlana og innleiðingaráætlana. Ábyrgð á að verkefni séu innan tíma- og kostnaðaráætlana. Ábyrgð á upplýsingafundum með hagsmunaaðilum. Miðlun á framgangi og árangri verkefna. Mennt­un­ar- og hæfnis­kröf­ur MPM eða sambærileg menntun í verkefnastjórnun kostur. Reynsla af upplýsingatækniverkefnum kostur. Sjálfstæði í vinnubrögðum, lausnamiðuð nálgun og frumkvæði. Framúrskarandi samskiptahæfni. Færni til að miðla upplýsingum á einfaldan hátt. Sveigjanleiki og hæfni til að vinna vel undir álagi. Mark­mið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð trygg­inga­fé­laga á Íslandi og er ánægja starfs­fólks og viðskipta­vina lyk­il­atriði í vel­gengni fé­lags­ins. Hjá okk­ur starfar framúrsk­ar­andi hóp­ur ein­stak­linga sem sam­an mynda sterka og öfl­uga liðsheild.  Í sam­ræmi við jafn­rétt­is­stefnu VÍS hvetj­um við kon­ur jafnt sem karla til að sækja um starfið Um­sækj­end­ur eru vin­sam­leg­ast beðnir um að sækja um störf­in á heimasíðu  Ráðum . Um­sókn um starfið þarf að fylgja ít­ar­leg starfs­fer­ils­skrá og kynn­ing­ar­bréf þar sem gerð er grein fyr­ir ástæðu um­sókn­ar og rök­stuðning­ur fyr­ir hæfni viðkom­andi í starfið Um­sókn­ar­frest­ur er til og með miðviku­dags­ins 2. janú­ar. Nán­ari upp­lýs­ing­ar veit­ir Agla Sig­ríður Björns­dótt­ir hjá Ráðum ráðning­ar­stofu,  agla@radum.is

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu