Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  285 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Alþýðusamband Íslands
16/08/2018
Hlutastarf
Erum við að leita að þér? Um er að ræða 50% starf í sameiginlegu mötuneyti fyrir starfsfólk Alþýðusambands Íslands, Gildis, Global Blue og Starfsendurhæfingarsjóðinn VIRK í Guðrúnartúni 1. Mikil áhersla er lögð á hollan og næringarríkan mat sem eldaður er frá grunni úr besta hráefni sem kostur er á. Menntunar- og hæfniskröfur • Reynsla af störfum við matargerð æskileg • Áhugi og þekking á matreiðslu • Jákvætt viðmót og þjónustulund • Snyrtimennska, áreiðanleiki, sveigjanleiki og nákvæmni í starfi Aðstoðarmaður í mötuneyti aðstoðar yfirmann mötuneytisins við að undirbúa og framreiða máltíðir og sér um uppvask og frágang. Vinnutíminn er frá 11 – 15 alla virka daga. Viðkomandi þarf að geta eldað í fjarveru matráðs. Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið gudrun@asi.is Allar frekari upplýsingar veitir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins í síma 5355600
Háskóli Íslands
16/08/2018
Fullt starf
Við kennslusvið Háskóla Íslands er laus til umsóknar staða deildarstjóra fjarkennslu, edX og fagháskólanáms. Viðkomandi mun bera ábyrgð á  þróun og innleiðingu rafrænna kennsluhátta og fjarkennslu, og mun vinna náið með sviðstjóra kennslusviðs og aðstoðarrektor þróunar og kennslu. Starf deildarstjóra er fjölbreytt, viðfangsefni áhugaverð og gott starfsumhverfi. Deildarstjóri, sem verður staðsettur á Kennslusviði, vinnur náið með Kennslumiðstöð HÍ.   Starfssvið - Mótun stefnu um fjarkennslu í samræmi við stefnu HÍ - Innleiðing á fjarkennslustefnu HÍ  - Að fylgjast með nýjungum sem geta nýst við fjarnám - Útfærsla á stefnu HÍ um edX (opin netnámskeið) - Samskipti við edX erlendis - Fylgja eftir samningi með edX og hafa umsjón með fjármálum - Undirbúningur og þróun fagháskólanáms Menntunar- og hæfniskröfur - Háskólamenntun sem nýtist í starfi, a.m.k. meistaragráða - Kennslufræðileg þekking er æskileg - Þekking á rafrænum kennslukerfum sem notuð eru við háskólakennslu  - Reynsla af háskólakennslu er æskileg - Góð færni í mannlegum samskiptum - Góð kunnátta í íslensku og ensku - Góð tölvukunnátta - Frumkvæði, sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi Umsóknarferli Um er að ræða krefjandi starf í metnaðarfullu umhverfi og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf í byrjun september eða samkvæmt nánara samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: I. Ferilskrá. II. Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af mörkum til þess. III. Staðfest afrit af prófskírteinum. IV. Upplýsingar um 2-3 umsagnaraðila. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfanna þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests. Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af  jafnréttisáætlun háskólans . Vakin er athygli á  málstefnu Háskóla Íslands . Nánari upplýsingar Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert H. Haraldsson, sviðsstjóri kennslusviðs (sími 525-4277 eða  robhar@hi.is ). Umsóknarfrestur Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2018
Reykjavíkurborg VEL-Skammtímavistun Árlandi 9, Gylfaflöt 5
16/08/2018
Fullt starf
Skammtímavistun Árland 9 Laus er ný staða teymisstjóra í skammtímadvöl fyrir börn og ungt fólk með þroskahömlun og skyldar raskanir. Um er að ræða 100% starf í dag-, kvöld- og helgarvinnu. Þjónustan miðar að því að efla færni, m.a. félagsfærni, auka sjálfstæði og lífsgæði einstaklinganna. Helstu verkefni og ábyrgð Teymisstjóri hefur yfirsýn yfir þjónustuþarfir einstaklinganna í sínu teymi og ber ábyrgð á að starfsemin mæti þjónustuþörfum þeirra. Ber faglega ábyrgð á og hefur umsjón með framkvæmd þjónustu og vinnur með einstaklingunum á grundvelli einstaklingsáætlana. Stýrir daglegum störfum annarra starfsmanna í samráði við forstöðumann. Veitir leiðsögn um framkvæmd þjónustu og tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu varðandi faglegt starf. Gerir einstaklingsáætlanir í samvinnu við forstöðumann. Ber ábyrgð á eftirfylgd einstaklingsáætlana og tryggir reglubundið mat á framvindu þeirra samkvæmt verklagi þar um. Hvetur og styður einstaklinga til sjálfshjálpar og félagslegrar virkni. Leiðbeinir einstaklingunum og aðstoðar þá við athafnir daglegs lífs. Hefur umsjón með samskiptum við foreldra og tengslastofnanir. Hæfniskröfur Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda Reynsla af starfi með fötluðum einstaklingum Reynsla af starfi með einstaklingum með alvarlegar hegðunarraskanir æskileg Reynsla af starfi með einhverfum einstaklingum æskileg Reynsla af stjórnun æskileg Afburðahæfni í mannlegum samskiptum Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum Góð tölvukunnátta Bílpróf Hreint sakarvottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélagi Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 29.8.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Velferðarsvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Clara Magnúsdóttir í síma og tölvupósti . VEL-Skammtímavistun Árlandi 9 Gylfaflöt 5 112 Reykjavík
Reykjavíkurborg VEL-Skammtímavistun Árlandi 9, Fornhaga 1
16/08/2018
Fullt starf
Hagaskóli - Almennt Laus er ný staða teymisstjóra í skammtímadvöl fyrir börn og ungt fólk með þroskahömlun og skyldar raskanir. Um er að ræða 100% starf í dag-, kvöld- og helgarvinnu. Þjónustan miðar að því að efla færni, m.a. félagsfærni, auka sjálfstæði og lífsgæði einstaklinganna. Helstu verkefni og ábyrgð Teymisstjóri hefur yfirsýn yfir þjónustuþarfir einstaklinganna í sínu teymi og ber ábyrgð á að starfsemin mæti þjónustuþörfum þeirra. Ber faglega ábyrgð á og hefur umsjón með framkvæmd þjónustu og vinnur með einstaklingunum á grundvelli einstaklingsáætlana. Stýrir daglegum störfum annarra starfsmanna í samráði við forstöðumann. Veitir leiðsögn um framkvæmd þjónustu og tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu varðandi faglegt starf. Gerir einstaklingsáætlanir í samvinnu við forstöðumann. Ber ábyrgð á eftirfylgd einstaklingsáætlana og tryggir reglubundið mat á framvindu þeirra samkvæmt verklagi þar um. Hvetur og styður einstaklinga til sjálfshjálpar og félagslegrar virkni. Leiðbeinir einstaklingunum og aðstoðar þá við athafnir daglegs lífs. Hefur umsjón með samvinnu við foreldra og tengslastofnanir. Hæfniskröfur Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda Reynsla af starfi með fötluðum einstaklingum Reynsla af starfi með einstaklingum með alvarlegar hegðunarraskanir æskileg Reynsla af starfi með einhverfum einstaklingum æskileg Reynsla af stjórnun æskileg Afburðahæfni í mannlegum samskiptum Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum Góð tölvukunnátta Bílpróf Hreint sakarvottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélagi Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 29.8.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Örn Magnússon í síma og tölvupósti . VEL-Skammtímavistun Árlandi 9 Fornhaga 1 107 Reykjavík
Reykjavíkurborg Leikskólinn Engjaborg, Reyrengi 11
16/08/2018
Fullt starf
Leikskólinn Engjaborg Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við í leikskólann Engjaborg, Reyrengi 1, sem er fjögra deilda leikskóli í Grafarvogi. Í Engjaborg er starfað í anda Reggio Emilia og áhersla er lögð á skapandi starf, frumkvæði barna og lýðræði í leikskólastarfi.   Starfið er frá 1. september 2018.     Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning. Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa. Að vinna að gerð einstaklingsnámskráa og fylgja þeim eftir. Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum. Hæfniskröfur Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun Reynsla af sérkennslu æskileg Reynsla af atferlisþjálfun æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi Tölvukunnátta Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 29.8.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Pála Pálsdóttir í síma og tölvupósti . Leikskólinn Engjaborg Reyrengi 11 112 Reykjavík
Reykjavíkurborg , Eikjuvogur 9
16/08/2018
Helgarstarf
Skammtímavistun Eikjuvogur 9 Miðgarður, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, auglýsir til umsóknar starf í skammtímadvöl fyrir fötluð börn/ungmenni í Eikjuvogi   Um er að ræða u.þ.b. 20% starf, 2 helgar í mánuði og 1 kvöldvakt í viku. Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.   Helstu verkefni og ábyrgð • Faglegt starf í skammtímadvölinni • Dagleg samskipti, hvatning og aðstoð við börn og unglinga sem byggja á virðingu, alúð og fagmennsku • Sinnir umönnun og vera vakandi yfir andlegri og líkamlegri líðan. • Almenn þrif. Hæfniskröfur • Góð almenn menntun. • Góð íslenskukunnátta. • Þekking og/eða reynsla af starfi með börnum, unglingum með fötlun æskileg. • Góð hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfi • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum • Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags Starfshlutfall: 20% Umsóknarfrestur: 29.8.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Velferðarsvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðbjörg B Guðmundsdóttir í síma 568-1311 og tölvupósti gudbjorg.b.gudmundsdottir@reykjavik.is . Eikjuvogur 9 104 Reykjavík
Reykjavíkurborg Reykjavíkurborg Ingunnarskóli, Maríubaugi 1
16/08/2018
Fullt starf
Ingunnarskóli - Almennt Laust er til umsóknar frá starf skólaliða í Ingunnarskóla sem er staðsettur við Maríubaug í Grafarholti. Starfið er tímabundið frá til 31.12.2018. Í Ingunnarskóla eru 400 nemendur og 60 starfsmenn við störf.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að sinna nemendum í leik og starfi Að sjá um daglegar ræstingar Að sinna tilfallandi verkefnum Hæfniskröfur Hæfni í mannlegum samskiptum Reynsla og áhugi á að starfa með börnum Nákvæmni í vinnubrögðum Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 28.8.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Erla Gunnarsdóttir í síma 4117828 og tölvupósti gudlaug.erla.gunnarsdottir@rvkskolar.is . Reykjavíkurborg Ingunnarskóli Maríubaugi 1 113 Reykjavík
Reykjavíkurborg Grandaborg, Boðagranda 9
16/08/2018
Fullt starf
Leikskólinn Grandaborg Leikskólakennari, leikskólaliði eða starfsmaður með aðra menntun sem nýtist í starfi og/eða reynslu af vinnu með ungum börnum óskast til starfa í leikskólann Grandaborg . Aðalmarkmið leikskólastarfsins er að efla sjálfsmynd barna og styrkja þau í að takast á við verkefni í daglegu lífi í leikskólanum og utan hans. Unnið er að gerð nýrrar skólanámskrár með áherslu á heilsueflingu og útinám. Leikskólinn er kominn í samstarf við Heilsuleikskóla og er í dag svokallaður leikskóli á Heilsubraut. Leikskólinn hefur hlotið styrk til að vinna að bættum samskiptum heimilis og skóla í fjölmenningarlegu umhverfi   Í Grandaborg starfar hópur einstaklinga sem hefur það markmið að hafa gaman af vinnu með börnum, eiga góðar stundir í hópi með öðrum fullorðunum og njóta þeirra ýmsu fríðinda sem eru í boði hjá Reykjavíkurborg. Þess vegna teljum við þetta starf henta þér.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.     Staðan er laus strax eða eftir samkomulagi.   Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena Jónsdóttir í síma 5621855/ 8494780 og tölvupósti helena.jonsdottir@reykjavik.is eða Ragnheiður Júlíusdóttir í síma 5621855 og tölvupósti ragnheidur.juliusdottir@reykjavik.is   Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt stefnu og skipulagi skólans undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun, uppeldismenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. Sveigjanleiki í samskiptum og samvinnu Frumkvæði í starfi. Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. Góð tölvukunnátta Góð íslenskukunnátta. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 29.8.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena Jónsdóttir í síma 5621855/849780 og tölvupósti helena.jonsdottir@reykjavik.is / ragnheidur@juliusdottir@reykjavik.is . Grandaborg Boðagranda 9 107 Reykjavík
Reykjavíkurborg SFS, v/ Rofabæ
16/08/2018
Fullt starf / hlutastarf
Ársel - unglingastarf Frístundamiðstöðin Ársel óskar ef frístundaleiðbeinendum/frístundaráðgjöfum í hlutastörf í félgasmiðstöðvar sínar veturinn 2018-2019. Frístundamiðstöðin Ársel veitir þjónustu í frítíma barna og unglinga í Árbæ, Grafarholti, Úlfarsársdal og Norðlingaholti. Helstu verkefni og ábyrgð * Skipulagning á faglegu félagsmiðstöðvarstarfi fyrir börn og unglinga á aldrinum 10-16 ára. * Leiðbeina börnum og unglingum í leik og starfi. * Samráð og samvinna við börn, unglinga og samstarfsfólk. * Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og annara samstarfsaðila. Hæfniskröfur * Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi. * Fjölbreytt færni sem nýtist í starfi með börnum og unglingum. * Reynsla af félagsstörfum eða frítímastarfi með börnum og unglingum æskileg. * Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. * Færni í samskiptum. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar Starfshlutfall: 0% Umsóknarfrestur: 28.8.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg Kristjánsdóttir í síma 698-7295 og tölvupósti sigurbjorg.kristjansdottir@reykjavik.is . SFS v/ Rofabæ 110 Reykjavík
Reykjavíkurborg , v/ Réttarholtsveg
16/08/2018
Hlutastarf
Réttarholtsskóli Laus er staða dönskukennara við Réttarholtsskóla í eitt ár.   Réttarholtsskóli er í Bústaðahverfi í Reykjavík og er unglingaskóli fyrir nemendur í 8.-10. bekk. Í skólanum eru um 400 nemendur og starfsmenn eru liðlega 50. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Einkunnarorð skólans eru virðing - virkni - vellíðan og áhersla er lögð á að bjóða nemendum upp á nám við hæfi, fjölbreytt námsval og skólaanda sem einkennist af virðingu, jákvæðni og samvinnu allra sem skólanum tilheyra. Skólinn er þátttakandi í Olweusaráætluninni gegn einelti og kannanir hafa ítrekað leitt í ljós góðan árangur á því sviði. Skólinn er í grónu hverfi og gott samstarf er við foreldra og nærumhverfi.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra. Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsmönnum. Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk. Vinna samkvæmt stefnu skólans og taka þátt í vinnu með aðalnámskrá. Hæfniskröfur Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari. Menntun og hæfni til almennrar kennslu á unglingastigi. Æskileg þekking á kennslu dönsku á unglingastigi. Reynsla og áhugi á að starfa með börnum. Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi. Faglegur metnaður. Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi. Góð íslenskukunnátta. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara. Starfshlutfall: 50% Umsóknarfrestur: 29.8.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Sigfúsdóttir í síma 5532720 og tölvupósti margret.sigfusdottir@rvkskolar.is . v/ Réttarholtsveg 103 Reykjavík

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu