Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  387 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Reykjavíkurborg Reykjavík, Ísland
26/05/2018
Fullt starf
Barnavernd Reykjavíkur Vinsamlegast athugið að mistök urðu við birtingu þessarar auglýsingar í Fréttablaðinu þann 19.maí s.l. þannig að birtar voru tvær mismunandi útgáfur. Upplýsingar hér að neðan eru réttar og rétta auglýsingu er einnig að finna hér https://atvinna.frettabladid.is/job/12010/framkvæmdastjóri-barnaverndar-reykjavíkur/ Vilt þú leiða umbætur og breytingar hjá Barnavernd Reykjavíkur? Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir öflugum, metnaðarfullum og framsýnum leiðtoga. Barnavernd Reykjavíkur ber ábyrgð á málum sem unnin eru á grundvelli barnaverndarlaga og starfar í umboði barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Rekstur Barnaverndar heyrir undir velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Á velferðarsviði vinna 2500 starfsmenn á 100 starfseiningum. Hjá Barnavernd Reykjavíkur störfuðu að meðaltali 80 starfsmenn í 62 stöðugildum árið 2017. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Velferðarsvið kallar eftir sakavottorðum í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Helstu verkefni og ábyrgð Stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi Barnaverndar Reykjavíkur Ábyrgð á undirbúningi mála fyrir barnaverndarnefnd Reykjavíkur og eftirfylgni með framkvæmd Stefnumótun og umbótastarf í kjölfar úttektar á skipulagi barnaverndarstarfs í Reykjavík Samskipti og upplýsingagjöf til fjölmiðla, stofnana og almennings Hæfniskröfur Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er æskileg Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum Reynsla af stjórnun, breytingastjórnun og umbótastarfi Þekking á stjórnsýslu og skipulagi barnaverndarstarfs Hæfni og reynsla í miðlun upplýsinga Frekari upplýsingar um starfið Ákvörðun um launakjör heyrir undir kjaranefnd Reykjavíkurborgar og um ráðningarréttindi gilda reglur um réttindi og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 3.6.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Velferðarsvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Guðmundsdóttir í síma 4111111 og tölvupósti anna.gudmundsdottir@reykjavik.is . Barnavernd Reykjavíkur Borgartúni 12-14 105 Reykjavík
Reykjavíkurborg Reykjavík, Ísland
26/05/2018
Fullt starf
Skrifstofa sviðsstjóra SFS Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu deildarstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar menntamála. Um er að ræða nýja stöðu á skóla- og frístundasviði og er markmiðið að styðja við innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar. Deildarstjórinn vinnur náið með skrifstofustjórum fagskrifstofu en heyrir undir sviðsstjóra SFS. Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og stuðlar að samfellu í öllu starfi sem hefur velferð barna að leiðarljósi. Undir skóla- og frístundasvið heyra grunnskólar, leikskólar, frístundamiðstöðvar, skólahljómsveitir og Námsflokkar Reykjavíkur. Um er ræða tímabundið starf til þriggja ára. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð - Stýra daglegu starfi teymis sérfræðinga á skóla- og frístundasviði sem vinnur þvert á skólastig og frístundastarf. - Auka fagþjónustu við skóla- og frístundastarf og stuðla að aukinni samhæfingu sameiginlegra verkefna í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi. - Vinna að nýsköpun í skóla- og frístundstarfi á grunni aðalnámskráa og menntastefnu borgarinnar en lykilþættir hennar eru: Félagshæfni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði. - Styðja starfsfólk leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva við innleiðingu menntastefnu borgarinnar. - Stofna til samstarfs við háskóla og framhaldsskóla um símenntun og starfsþróun starfsmanna skóla- og frístundasviðs. - Leita að og miðla niðurstöðum þróunarverkefna og rannsókna á skóla- og frístundastarfi til starfsmanna og stjórnenda í skóla- og frístundastarfi. Hæfniskröfur - Háskólapróf sem nýtist í starfi. - Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi eða mikil starfs- og stjórnunarreynsla sem samrýmist nýrri menntastefnu Reykjavíkurborgar. - Reynsla af verkstjórn og eftirfylgni innleiðingar stærri þróunarverkefna í skóla- og/eða frístundastarfi. - Vilji og frumkvæði til að leita nýrra framsækinna leiða í skóla- og frístundastarfi. - Sjálfstæð, skipulögð og öguð vinnubrögð. - Afburðahæfni í mannlegum samskiptum. - Jákvæðni, þrautseigja og lausnamiðuð hugsun. - Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 6.6.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Grímsson í síma 411 1111 og tölvupósti helgi.grimsson@reykjavik.is og Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu (411 1111, soffia.vagnsdottir@reykjavik.is) . Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar Borgartúni 12-14 105 Reykjavík
Reykjavíkurborg Reykjavík, Ísland
26/05/2018
Fullt starf
Fellaskóli - Sérhæfðar sérdeildir Í Fellaskóla, Norðurfelli 17-19, er laust til umsóknar tímabundið starf kennara, þroskaþjálfa eða uppeldismenntaðs starfsmanns í sérdeild fyrir einhverfa. Deildin er ein af sex sérdeildum fyrir einhverfa í Reykjavík. Starfið er laust frá 1. ágúst 2018. Fellaskóli er heildstæður grunnskóli í Reykjavík þar sem meira en helmingur nemenda hefur annað móðurmál en íslensku. Nemendur skólans eru um 350 og starfsmenn um 70. Í Fellaskóla er litið svo á að menningarlegur fjölbreytileiki auðgi skólastarf og lögð er áhersla á virðingu fyrir uppruna og menningu einstaklinga. Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, skólastjóri (sigurlaug.hrund.svavarsdottir@rvkskolar.is) eða Halldóra Jóhannesdóttir Sanko, deildarstjóri (halldora.johannesdottir.sanko@rvkskolar.is) í síma 4117530 eða í tölvupósti. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð - Umsjón með þjálfun og umönnun nemenda. - Vinna að áætlunargerð, þ.m.t. skólanámskrá, bekkjaráætlunum og einstaklingsáætlunum í samstarfi við kennara, þroskaþjálfa, stuðningsfulltrúa, foreldra og aðra eftir því sem við á. - Gera færni- og þroskamat og skrifa umsögn (vitnisburð) í samráði/samstarfi við kennara, þroskaþjálfa, stuðningsfulltrúa, foreldra og aðra eftir því sem við á. - Skipuleggja þjálfunaraðstæður, útbúa þjálfunargögn og fylgja eftir settum markmiðum. - Eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa. - Vinna að og fylgja eftir gerð einstaklingsnámskráa. Hæfniskröfur Starfsleyfi til að starfa sem þroskaþjálfi Framúrskarandi lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi Jákæðni Stundvísi og samviskusemi Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Þroskaþjálfafélags Íslands. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 5.6.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir í síma 411-7530 og tölvupósti sigurlaug.hrund.svavarsdottir@rvkskolar.is . Fellaskóli Norðurfelli 17-19 111 Reykjavík
Matfugl ehf Mosfellsbær, Ísland
26/05/2018
Fullt starf
Matfugl ehf. leitar af öflugum starfskrafti á lager Matfugl sérhæfir sig í framleiðslu og sölu á kjúklingaafurðum. Fyrirtækið er með eigið eldi, slátrun og vinnslu á kjúklingi og er leiðandi á sínu sviði. Starfsemin byggir á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur gæði og þjónustulipurð að leiðarljósi. Um er að ræða almennt lagerstarf í góðum hópi starfsmanna. Um dagvinnustarf er að ræða að Völuteig 2 í Mosfellsbæ. Helstu verkefni: Móttaka, tiltekt og afhending á vörum Almenn afgreiðsla Tínsla í pantanir Önnur hefðbundin lagerstörf   Hæfniskröfur: Góð Íslenskukunnátta Góð almenn tölvukunnátta Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Jákvæðni, sveiganleiki og þjónustulund Almennt hreysti og reglusemi Lyftarapróf er kostur Bílpróf er kostur Reynsla af lagerstörfum er kostur Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Vinnutími er frá kl. 08:00-16:00 alla virka daga. Áhugasamir eru hvattir til að sækja um með því að senda tölvupóst með ferilskrá á alli@matfugl.is Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Brimborg
26/05/2018
Fullt starf
Brimborg óskar eftir að ráða öflugan bifvélavirkja á fólksbílaverkstæði Mazda, Citroën og Peugeot að STUTT STARFSLÝSING Vinna við viðgerðir á bifreiðum Greina bilanir Þjónusta bifreiðar Bíldshöfða 8 í Reykjavík. STUTT STARFSLÝSING Vinna við viðgerðir á bifreiðum Greina bilanir Þjónusta bifreiðar HÆFNISKRÖFUR Sveinspróf í bifvélavirkjun Gilt bílpróf Stundvísi Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð Góð þjónustulund Vinnutími kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Sæktu um á brimborg.is fyrir 4. júní næstkomandi
Háskólinn í Reykjavík
26/05/2018
Fullt starf
Mannauðssvið Háskólans í Reykjavík leitar að kraftmiklum einstaklingi í fjölbreytt og krefjandi starf mannauðssérfræðings.   STARFSSVIÐ: Þátttaka í mótun stefnu og eftirfylgni með ferlum á sviði mannauðsmála Ráðgjöf og þjónusta við starfsmenn og stjórnendur Ráðningar og móttaka nýliða Fræðsla og þjálfun Skráning og viðhald upplýsinga í kerfum og ýmis umsýsla Upplýsingamiðlun, viðhald á innri vef, fréttabréf o.fl. Umsýsla og þjónusta við erlenda starfsmenn HÆFNISKRÖFUR: MSc-gráða á sviði mannauðsstjórnunar Reynsla af sambærilegu starfi eða mannauðsstjórastarfi Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum Mikil skipulagshæfni Frumkvæði og sjálfstæði Reynsla af H3 er kostur Fagmennska og vilji til að veita frábæra þjónustu Mjög góð enskukunnátta er skilyrði Nánari upplýsingar veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is) framkvæmdastjóri mannauðs og gæða. Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík,   hér að neðan . Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018. Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, n ý sköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann, auk fjölda stundakennara.  
Háskóli Íslands
26/05/2018
Fullt starf
Við Lyfjafræðideild Háskóla Íslands er laust til umsóknar fullt starf rannsóknarstofustjóra. Lyfjafræðideild er til húsa í Haga við Hofsvallagötu 53. Við deildina starfa ríflega 20 manns, auk fjölda stundakennara. Þá setur alþjóðlegur hópur nemenda svip sinn á starfsemina, en að jafnaði stunda um 200 nemendur nám við deildina á öllum námsstigum. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á rannsóknaraðstöðu deildarinnar síðustu ár og frekari uppbyggingar að vænta í nánustu framtíð. Slík starfsemi er grundvöllur öflugs háskólanáms og rannsókna á sviði lyfjafræði á Íslandi. Rannsóknarstofustjórinn hefur yfirumsjón með daglegum rekstri rannsóknastofa Lyfjafræðideildar. Hann sér um viðhald og rekstur rannsóknartækja og hefur umsjón með notkun þeirra. Viðkomandi er einnig ætlað að styðja við og leiðbeina nemendum í rannsóknarverkefnum þeirra. Starfssvið •          Umsjón með daglegum rekstri rannsóknarstofa Lyfjafræðideildar, innkaupum, og skipulagi starfseminnar. •          Þjálfun nýrra starfsmanna og nemenda í notkun rannsóknatækja og leiðbeining með úrvinnslu rannsóknarniðurstaðna. •          Viðhald og kvörðun á tækjabúnaði rannsóknarstofa í lyfjafræði. •          Uppsetning og umsjón gæðakerfa á rannsóknarstofunum. •          Þátttaka í þjónusturannsóknum. •          Greining á tækjaþörf, þátttaka og umsjón með styrkjaöflun til tækjakaupa. •          Kennsla í verklegum lyfjafræðitengdum fögum sem tengjast notkun tækjanna (um 5-10% af starfshlutfalli). •          Önnur verkefni sem deildarforseti kann að fela viðkomandi og eru til þess fallin að efla starfsemi Lyfjafræðideildar. Hæfniskröfur •          Menntun og reynsla sem nýtist í starfi, meistarapróf í lyfjafræði eða skyldum raungreinafögum er æskileg. •          Góð þekking á rannsóknaraðferðum í lyfjavísindum. •          Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af umsjón og viðhaldi með dýrum og flóknum tækjabúnaði – svo sem vökvagreinum (HPLC), Dynamic Light Scattering (DLS) tækjum, frostþurrkurum og litrófsgreinum (UV). •          Góðir skipulags- og stjórnunarhæfileikar. •          Hæfileiki til að tileinka sér nýja hluti fljótt og örugglega.  •          Lausnamiðað viðhorf, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum. •          Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti. •          Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af öflun rannsóknarstyrkja, reynslu af kennslu og leiðbeiningu og þekkingu á gæðakerfum.  Umsóknaferli Við ráðningu verður miðað við, að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum Lyfjafræðideildar. Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: I.          Ferilskrá II.         Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af mörkum til þess III.        Staðfest afrit af prófskírteinum IV.       Upplýsingar um umsagnaraðila Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af  jafnréttisáætlun skólans. Vakin er athygli á  málstefnu Háskóla Íslands. Umsóknafrestur Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018 Tengiliðir Nánari upplýsingar um starfið veitir Hákon Hrafn Sigurðsson forseti Lyfjafræðideildar, með tölvupósti á netfangið  hhs@hi.is  eða í s. 525 5821. Sækja um
Háskóli Íslands
26/05/2018
Fullt starf
Hefur þú áhuga á að taka þátt í að móta nýtt starf? Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands  auglýsir laust til umsóknar fullt starf verkefnastjóra á sviði fjármála, þjónustu og mannauðar. Við leitum að metnaðarfullum, fjölhæfum og sveigjanlegum einstaklingi til að takast á við ný verkefni með okkur, þróa þau og móta - með það að markmiði að efla þjónustu og stuðning við kennara og vísindamenn sviðsins sem margir hverjir eru meðal þeirra fremstu á sínu sviði. Verkefnastjórinn verður hluti af fjármálateymi sviðsskrifstofu og deilda, sem vinnur að fjölbreyttum verkefnum og styður við stjórnendur og starfsfólk sviðsins. Mikilvægt er að viðkomandi sé talnaglöggur og nákvæmur, eigi auðvelt með að setja upplýsingar fram með aðgengilegum hætti og sé vel að sér á sviði upplýsingatækni. Starfssvið •          Vinna við tekju- og kostnaðargreiningu •          Námskeiða- og kennsluuppgjör •          Fjármála- og mannauðstengd þjónusta •          Verkefni í tengslum við ráðningar-, stundakennara- og aðstoðarkennarasamninga •          Verkefni á sviði upplýsingatækni, ferla og skjalamála •          Ýmis önnur fjölbreytt verkefni Hæfniskröfur •          Háskólapróf í viðskiptafræði, fjármálum eða öðrum greinum sem nýst getur í starfinu •          Mjög gott vald á Excel •          Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að tileinka sér nýjungar á því sviði •          Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum ásamt færni í að miðla eigin þekkingu •          Rík þjónustulund •          Frumkvæði og sjálfstæði í starfi •          Góð ritfærni og færni í miðlun og framsetningu upplýsinga á íslensku og ensku Umsóknaferli Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf í ágúst, eða samkvæmt nánara samkomulagi. Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: I.          Ferilskrá II.         Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af mörkum til þess III.        Staðfest afrit af prófskírteinum IV.       Upplýsingar um umsagnaraðila Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum verður tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt innan Háskólans  í sex mánuði frá lokum umsóknafrests. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólakennara. Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af  jafnréttisáætlun skólans. Vakin er athygli á  málstefnu Háskóla Íslands. Skrifstofa Heilbrigðisvísindasviðs er staðsett í Læknagarði við Vatnsmýrarveg 16. Á skrifstofunni er m.a. veitt stoðþjónusta vegna kennslu, rannsókna, mannauðs-, markaðs- og fjármála.  Heilbrigðisvísindasvið er eitt af fimm fræðasviðum Háskóla Íslands. Innan sviðsins eru sex deildir: Hjúkrunarfræðideild, Lyfjafræðideild, Læknadeild, Matvæla- og næringarfræðideild, Sálfræðideild og Tannlæknadeild. Starfsmenn sviðsins eru um 300 og nemendur um 2200.  Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun Íslands og er í hópi 250 bestu háskóla heims samkvæmt matslista Times Higher Education. Umsóknafrestur Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018 Tengiliðir Nánari upplýsingar veitir Vilborg Lofts, rekstrarstjóri Heilbrigðisvísindasviðs ( vl@hi.is  / s. 898-9417). Sækja um
Háskóli Íslands
26/05/2018
Hlutastarf
Auglýst er laust til umsóknar 50% starf verkefnastjóra rannsóknatengds náms við Læknadeild Háskóla Íslands. Starfssvið •          Umsjón með daglegum rekstri rannsóknartengds náms við Læknadeild í samvinnu við framhaldsnámsstjóra Heilbrigðisvísindasviðs •          Þjónusta og upplýsingagjöf við nemendur og kennara •          Umsjón með umsóknum og námsferlum meistara- og doktorsnema •          Undirbúningur fyrir meistarapróf og doktorsvarnir •          Undirbúningur og úrvinnsla funda rannsóknarnámsnefndar •          Umsjón og stjórn málstofu í rannsóknartengdu námi •          Vinna tengd vefsíðu og handbókum meistara- og doktorsnáms  •          Þátttaka í mótun og gæðaþróun framhaldsnáms Hæfniskröfur •          Háskólapróf sem nýtist í starfi, æskilegt er að það sé á sviði heilbrigðisvísinda •          Metnaður, frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi •          Góð tölvukunnátta •          Góð færni í íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti, auk þess sem færni í einu Norðurlandamáli er æskileg •          Reynsla af störfum í háskólaumhverfi er æskileg •          Hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og rík þjónustulund Umsóknaferli Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf í ágúst, eða skv. nánara samkomulagi. Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: I.          Ferilskrá II.         Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af mörkum til þess III.        Staðfest afrit af prófskírteinum IV.       Upplýsingar um umsagnaraðila Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum verður tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt innan háskólans  í sex mánuði frá lokum umsóknafrests. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólakennara. Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af  jafnréttisáætlun skólans . Vakin er athygli á  málstefnu Háskóla Íslands. Læknadeild er ein sex deilda á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands. Deildin er leiðandi í kennslu og rannsóknum hér á landi á sviði heilbrigðisvísinda og starfar í nánu samstarfi við Landspítala og fleiri heilbrigðisstofnanir. Í Læknadeild er sterk rannsóknarhefð og kennarar deildarinnar birta niðurstöður rannsókna sinna á hverju ári í alþjóðlega viðurkenndum fræðiritum en deildina skipa margir fremstu vísindamenn landsins í líf-og heilbrigðisvísindum. Tugir nemenda verja meistara- og doktorsritgerðir sínar við deildina árlega. Um hundrað kennarar og sérfræðingar eru fastráðnir við Læknadeild auk þess sem fjöldi stundakennara kemur að kennslunni, sjá nánar um deildina á heimasíðu hennar:  http://www.hi.is/laeknadeild/um_deildina   Umsóknafrestur Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018 Tengiliðir Nánari upplýsingar veitir Engilbert Sigurðsson, deildarforseti í síma 543 1000 eða með tölvupósti á netfangið  es@hi.is   Sækja um
Háskóli Íslands
26/05/2018
Hlutastarf
Laust er til umsóknar fullt starf hjá Námsbraut í sjúkraþjálfun, innan Læknadeildar Háskóla Íslands. Starfið skiptist annars vegar í 51% verkefnastjórastarf á sviði kennslumála og hins vegar 49% starf aðjúnkts II. Að hluta felst starfið þannig í verkefnastjórnun sem snýr að skipulagi og stjórnun kennslumála og að hluta í kennslu og umsjón námskeiða á grunn- og meistaranámsstigi við námsbrautina. Viðkomandi hefur aðsetur í Stapa við Hringbraut og verður þar hluti af góðri liðsheild námsbrautarinnar. Verkefnastjórinn vinnur undir stjórn námsbrautarstjóra og er í náinni samvinnu við skrifstofu námsbrautar, Læknadeildar og Heilbrigðisvísindasviðs. Starfssvið •          Samstarf við kennara Námsbrautar í sjúkraþjálfun og sviðsskrifstofu á sviði kennslumála. •          Umsjón með og/eða þátttaka í kennslu og námsmati námskeiða á vegum Námsbrautar í sjúkraþjálfun, á sviði sjúkraþjálfunarfræða bæklunar. •          Umsjón með erindum og námsframvindu nemenda. •          Yfirsýn yfir námskeið á vegum námsbrautar hvað varðar samræmi við kennsluskrá HÍ. •          Yfirsýn yfir fjárhagsramma námskeiða í ljósi umfangs kennslu og einingafjölda. •          Stuðla að eftirfylgni við kennslukannanir. •          Umsýsla vegna framhaldnámsumsókna og meistaraprófsvarna. •          Þátttaka í nefndum og fundum er tengjast starfssviði. Hæfniskröfur •          Meistarapróf á sviði sjúkraþjálfunar. •          Próf til starfsréttinda í sjúkraþjálfun. •          Menntun á sviði kennslufræða er mikill kostur. •          Reynsla af kennslu og öðrum störfum í háskólaumhverfi telst kostur. •          Sjálfstæði og hæfni til að taka frumkvæði. •          Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti. •          Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund eru skilyrði. •          Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að tileinka sér nýjungar á því sviði. Umsóknaferli Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf sem fyrst. Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: I.          Ferilskrá II.         Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af mörkum til þess III.        Staðfest afrit af prófskírteinum IV.       Upplýsingar um umsagnaraðila Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Við ráðningar í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af  jafnréttisáætlun skólans . Vakin er athygli á  málstefnu Háskóla Íslands .  Umsóknafrestur Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018 Tengiliðir Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Briem, formaður Námsbrautar í sjúkraþjálfun ( kbriem@hi.is  / s. 525 4096). Sækja um

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu