Heilbrigðisráðneyti

Nýtt heilbrigðisráðuneyti tekur til starfa 1. janúar 2019. Verkefni þess eru viðamikil og fjölbreytt og varða alla þætti heilbrigðiskerfisins og heilbrigðisþjónustu landsmanna, lyfjamál auk verkefna á sviði lýðheilsu og forvarna. Hjá heilbrigðisráðuneytinu starfar fjölbreyttur hópur vel menntaðra sérfræðinga á ýmsum sviðum með mikla þekkingu og reynslu á málefnasviðum þess.

Heilbrigðisráðneyti
08/02/2019
Fullt starf
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti skrifstofustjóra á skrifstofu hagmála- og fjárlaga í heilbrigðisráðuneytinu.  Hlutverk skrifstofu hagmála og fjárlaga er að undirbyggja stefnumarkandi ákvarðanir ráðherra og hafa heildasýn yfir fjárreiður stofnana og annarra fjárlagaliða sem heyra undir ráðuneytið. Þá leggur skrifstofan mat á hagkvæmni verkefna og þann kostnað sem kann að lenda á ríkissjóði verði frumvörp að lögum. Í þessu felst m.a. ábyrgð á gerð fjárlagatillagna og rekstrar- og framkvæmdaáætlana og eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Þá annast skrifstofan greiningu og úrvinnslu gagna, upplýsingaöflun og framsetningu tölfræðilegra upplýsinga. Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Skipað verður í embættið til fimm ára og æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.  Menntunar- og hæfniskröfur:  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg • Þekking og reynsla á sviði rekstrar og stjórnunar. • Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu. • Góð tölvukunnátta. • Metnaður og vilji til að ná árangri. • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt skipulags- og greiningarhæfni. • Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.  • Góð kunnátta í ensku nauðsynleg og kunnátta í a.m.k. einu Norðurlandamáli æskileg. • Góð hæfni í mannlegum  samskiptum. Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni umsækjenda og skila greinargerð til heilbrigðisráðherra, sem skipar í starfið. Nefndin starfar skv. reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir er meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins. Upplýsingar um embættið veita Dagný Brynjólfsdóttir skrifstofustjóri og Ólafur Darri Andrason ráðuneytisstjóri í síma 545 8100. Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um embættið. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu berast heilbrigðisráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík eða í tölvupósti á póstfangið  postur@hrn.is  eigi síðar en  25.febrúar 2019 . Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið liggur fyrir.