Skrifstofustjóri skrifstofu landbúnaðar og matvæla

  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • 01/06/2018
Fullt starf Skrifstofustörf Stjórnendur

Um starfið

Við leitum að öflugum fyrirliða til að stýra skrifstofu landbúnaðar og matvæla en skrifstofan er ein þriggja fagskrifstofa sem heyra undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Skrifstofan fer með málefni landbúnaðar, matvæla, velferð dýra og viðskipta- og tollasamninga. Hún fer með samskipti við Eftirlitstofnun EFTA  og stofnanir Evrópusambandsins er varða þætti er lúta að rekstri og þróun EES samningsins sem og samskipti við Alþjóðaviðskiptastofnunina (WTO) og OECD á sviði viðskipta og framleiðslu landbúnaðarvara. Þá heyra málefni norrænu embættismannanefndarinnar um landbúnað og matvæli undir skrifstofuna. 

Skrifstofustjóri stýrir og ber ábyrgð faglegu starfi skrifstofunnar. Í því felst stjórnun og rekstur, áætlanagerð, stefnumótun, markmiðssetning og mat á árangri. Lögð er áhersla á nýsköpun og gott samráð og samstarf við stofnanir og hagaðila á málefnasviðum skrifstofunnar. 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar í embættið til fimm ára frá 15. september 2018. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun skilyrði
 Stjórnunarreynsla áskilin
 Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
 Reynsla af stefnumótunarvinnu
 Metnaður, skapandi hugsun og vilji til að ná árangri
 Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
 Þekking og áhugi á opinberri stjórnsýslu 
 Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
 Góð kunnátta í ensku

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni umsækjenda og skila greinargerð til ráðherra. Nefndin starfar samkvæmt reglum nr. 393/2012, um ráðgefandi nefndir er meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands, og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Um launakjör fer eftir kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri, (ks@anr.is) í síma 545 9700. Áhugasamir einstaklingar, konur og karlar, eru hvattir til að sækja um.

Umsókn skal fylgja ítarlegt kynningarbréf ásamt rökstuðningi um færni viðkomandi til að gegna embættinu. Einnig ferilskrá og upplýsingar um starfsheiti. Umsókn skal skila rafrænt á netfangið postur@anr.is eða með bréfi til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins Skúlagötu 4, 101 Reykjavík eigi síðar en 20. júní 2018. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið liggur fyrir.