Leikskólastjóri - Stakkaborg

  • Reykjavíkurborg
  • 01/12/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Stakkaborg lausa til umsóknar. 

Stakkaborg er þriggja deilda leikskóli við Bólstaðarhlíð í Reykjavík. Leiðarljós leikskólans eru gleði, hreyfing og vinátta. Við skólann er stórt og gott leiksvæði og sérstök aðstaða er fyrir yngstu börnin. Áhersla er lögð á frjálsan leik, opinn efnivið, hreyfingu, útikennslu, vettvangsferðir og flæði. Unnið er með lýðræði í leikskólastarfinu þar sem börnin tjá skoðanir sínar, hafa áhrif á hvaða verkefni eru í boði og geta valið og hafnað. Markvisst er unnið er með læsi, mál og málörvun og með Könnunarleikinn með yngstu börnunum. Gott samstarf er við foreldra og grenndarsamfélagið, börnin fara reglulega í heimsóknir til eldri borgara og á bókasafnið og samvinna er við grunnskóla og leikskóla í hverfinu. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í Stakkaborg.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. mars 2019.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu Reykjavíkurborgar.
Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsmenn.
Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og umbótaáætlunum.
Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.
Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Hæfniskröfur

Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
Reynsla af stjórnun æskileg. 
Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
Lipurð og hæfni í samskiptum.
Sjálfstæði og frumkvæði.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags stjórnenda leikskóla.

Umsóknarfrestur 17.12.2018

Upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg M Gunnlaugsdóttir í síma 411-1111 og tölvupósti ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

  SÆKJA UM STARF