Leikskólastjóri Funaborg

  • Reykjavíkurborg
  • 15/03/2019
Fullt starf Kennsla Stjórnendur

Um starfið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Funaborg lausa til umsóknar.
Funaborg er tveggja deilda leikskóli við Funafold í Grafarvogi. Leikskólinn hefur síðustu 7 ár verið hluti af sameinaða leikskólanum Sunnufold en hefur nú verið skilinn frá sameiningunni. Fyrirhugað er að leikskólinn stækki á næstu árum og verði 6-8 deilda. Leiðarljós leikskólans eru hamingja, málrækt, leikur, hollusta og sjálfræði. Unnið er eftir hugmyndafræði félagslegrar hugsmíðahyggju og áhersla er lögð á flæði og sjálfræði barna, að þau hafi valmöguleika og að stutt sé við að hugmyndir barnanna fái framgang í daglegu starfi. Leikskólinn stendur við opin náttúrusvæði niður við Grafarvog og fjölbreytt tækifæri eru til útiveru og útináms.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að vinna að stækkun leikskólans á næstu árum og leiða þar áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2019.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð 

Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu Reykjavíkurborgar.
Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsmenn.
Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og umbótaáætlunum.
Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.
Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Hæfniskröfur 

Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
Reynsla af stjórnun æskileg.
Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
Lipurð og hæfni í samskiptum.
Sjálfstæði og frumkvæði.
Frumkvæði í starfi, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni.
Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Frekari upplýsingar um starfið    Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags stjórnenda leikskóla.   Starfshlutfall  100% Umsóknarfrestur  28.3.2019 Ráðningarform Ótímabundin ráðning Númer auglýsingar  6815 Nafn sviðs  Skóla- og frístundasvið   Nánari upplýsingar um starfið veitir  Ingibjörg M Gunnlaugsdóttir Tölvupóstur  ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is